Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną uczestniczą w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Zajmuje szczególne miejsce wśród wszystkich zrzeszeń i ruchów katolickich. Członkostwo w tym stowarzyszeniu to powołanie i urząd, o czym mówi Sobór Watykański II w Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła: do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy. Do nich należy urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcja Katolicka (DM 3). Uczestnictwo w Akcji Katolickiej ma służyć rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty, realizacji duszpasterskich przedsięwzięć i ożywianiu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia.

Historia

Początków Akcji Katolickiej można się doszukiwać w XVIII i XIX  – wiecznych ruchach katolików świeckich we Francji, Belgii, Włoszech i w Niemczech, a także w działalności polskich elit pod zaborami.

Jeszcze przed uzyskaniem niepodległości przez Polskę, tj. w kwietniu 1918 r. wizytatorem apostolskim dla Polski i Litwy zostaje ks. prałat Achilles Ratti, późniejszy biskup, a następnie, od 1922r. papież Pius XI. Poznał on m.in. realia panujące w porozbiorowej Polsce (nurty socjalistyczne, modernistyczne itp.), znał również włoskie stosunki rozdarte między komunizmem a faszyzmem. Akcja Katolicka w Polsce powstaje w 1930 roku z inicjatywy obecnego kandydata na ołtarze, ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Poznańsko – Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, Augusta kardynała Hlonda (choć zapewne na prośbę albo za sugestią Papieża Piusa XI, bowiem decyzję o powołaniu Akcji Katolickiej podjął po powrocie z Watykanu, gdzie był z wizytą ad limina). Opierała się wówczas na czterech filarach: Akcji Katolickiej Kobiet, Mężów, Młodzieży Żeńskiej i Młodzieży Męskiej. Po II wojnie św. zdelegalizowana przez komunistyczne władze. Została reaktywowana, z  inicjatywy Ojca św. Jana Pawła II, na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski dnia 2 maja 1996 roku.

 

Ze Statutu

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego

oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła,

a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej:

w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym,

w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności

w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

 Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:

1) oświatowo-wychowawczą,

2) kulturalną i informacyjno-wydawniczą,

3) naukową,

4) charytatywną,

5) w zakresie ochrony zdrowia,

6) turystyczno-sportową,

7) gospodarczą (dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy

do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do

podziału między członków).

 

Strukturami organizacyjnymi Akcji są:

 • Krajowy Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Warszawie (KIAK),
 • Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej (DIAK),
 • Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej (POAK).

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech

Świętem patronalnym jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

 

Papieże o Akcji Katolickiej:

„…Dzisiaj naszej Ojczyźnie potrzebny jest katolicki laikat, apostolstwo świeckich, ów Boży Lud, na który czeka Chrystus i Kościół. Potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi Akcja Katolicka, która (…) staje się obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych szkołą wiary. Idźcie odważnie tą drogą pamiętając, że im większe będzie wasze zaangażowanie w nową ewangelizację i w życie społeczne, tym większa powstaje potrzeba duchowości, tego wewnętrznego związku z Chrystusem i Kościołem, owego zjednoczenia aż do przeniknięcia łaską każdego poruszenia serca, aż do świętości”. /Jan Paweł II, Krosno 1997 r./

„…Kościół nie może obejść się bez Akcji Katolickiej. Kościół potrzebuje grupy świeckich, którzy wierni swojemu powołaniu i skupieni wokół uprawnionych Pasterzy, będą gotowi dzielić z nimi codzienny trud ewangelizacji w każdym środowisku” /Jan Paweł II, XI Krajowy Zjazd Włoskiej Akcji Katolickiej, IV 2002 r./

„Wiem, że (…) Jan Paweł II zachęcał Was do wznowienia w Polsce Akcji Katolickiej wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. To zadanie zostało wykonane na płaszczyźnie strukturalnej. Trzeba jednak dołożyć starań, aby Akcja Katolicka i KSM miały coraz bardziej przejrzysty program oraz by został wypracowany ich własny profil duchowy”. /Benedykt XVI, Watykan, 26.11.05 r./

 

Akcja Katolicka w parafii

Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej skupieni w Oddziale przy Parafii p.w. św. Stanisława Bp. i M. w Poznaniu podczas comiesięcznych spotkań dbając o swoją własną formację duchową, intelektualną i kulturalną uczestniczą w Adoracji Najświętszego Sakramentu z rozważaniem, we Mszy św. oraz w wykładach w ramach dorocznych programów duszpasterskich, a także z zakresu życia duchowego, filozofii, literatury, historii i in.  Z reguły uczestniczą też aktywnie w życiu Parafii w innych grupach duszpasterskich. Okolice Bożego Narodzenia i Okres Wielkanocny są okazją do spotkania przy stole, przy którym wspomina się ludową tradycję oraz głębię znaków chrześcijańskich.

Część członków i sympatyków bierze udział (także w charakterze organizatorów) w przedsięwzięciach ogólno-diecezjalnych. Najważniejsze z nich to:

 • Realizacja Programu Duszpasterskiego Archidiecezji, w tym organizacja i udział w Poznańskim Form Duszpasterskim,
 • Zjazdy Rejonowe,
 • Adwentowe i wielkopostne dni skupienia,
 • Rekolekcje przed Uroczystością Chrystusa Króla,
 • Spotkania modlitewno – formacyjne dla osób zaangażowanych w życie publiczne i działalność społeczną,
 • Konferencje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców,
 • Koncerty, wystawy i konkursy,
 • Kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych,
 • Wydawnictwa i publikacje,
 • Wycieczki, pielgrzymki do miejsc kultu,
 • Reagowanie na zagrożenia wiary i moralności
 • Karnawałowe Bale Akcji Katolickiej.

Z poprzednich lat z dumą i radością wspominane są:

 • Studium Katolickiej Nauki Społecznej,
 • I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej,

 

Spotkania formacyjno – organizacyjne

w każdy III wtorek miesiąca;

godz. 18oo – Adoracja Najśw. Sakramentu z rozważaniem,

godz. 1830 – Msza św.

godz. 1900 – spotkanie w salce: wykład, dyskusja, sprawy organizacyjne

Modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże, za łaskę Chrztu świętego,

dzięki której otrzymałem dar wiary

i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała, Kościoła świętego.

Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostołowania

i umacnianie mnie w nim.

Dziękuję Ci, Boże za obdarzenie mnie charyzmatem

głoszenia Dobrej Nowiny  współczesnemu człowiekowi

w łączności z moim biskupem i proboszczem.

Przeżywam wielkość mego powołania,

lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.

Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata,

byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.

Spraw,

bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny.

Dodawaj mi sił i mądrości,

bym modlitwą i apostolską działalnością

uświęcał moje życie osobiste i rodzinne,

pracę, wypoczynek i całe życie społeczne.

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego,

bym Twoją pomocą wsparty,

potrafił formować siebie  i innych

w duchu Ewangelii i nauki Kościoła Katolickiego.

Spraw,

bym apostołując w Akcji Katolickiej

był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom,

gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje,

w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami,

Święty Wojciechu, Patronie Akcji Katolickiej, módl się za nami,

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami,

Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati, módl się za nami,

Błogosławiony Stanisławie Starowieyski, módl się za nami.

Króluj nam, Chryste !

 

Kontakt

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 Archidiecezji Poznańskiej
Ostrów Tumski 9, 61-109 Poznań

tel. (61) 8529-766
www.poznan.ak.org.pl

e-mail: diak@poznan.ak.org.pl

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

przy Parafii p.w. Św. Stanisław Bp. i M.

Osiedle Bolesława Śmiałego 122

www.stanislawbpm.archpoznan.org.pl

e-mail: t.kieliszewski@kancelaria-tk.com